StartNasze zajęciaZałożenia programowe
Bajka

Założenia programowe

 •     Metody i formy pracy przedszkola stosowane w 
  Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” w Gołdapi i Olecku

   

   

  Ø Metody pracy w przedszkolu wg M. Kwiatkowskiej:

  słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, społecznego porozumiewania się;

  czynne: samodzielnych doświadczeń; kierowana własna działalnością, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, scenki dramowe;

  percepcyjne: obserwacja, pokaz, demonstracja, uprzystępniania sztuki, przykładu

   

  Ø Metody pracy w przedszkolu wg Z. Krzysztoszek:

  oglądowe : pogadanka, opis, opowiadanie

  praktyczne:laboratoryjna (doświadczenia, eksperymenty),działania technicznego (majsterkowanie) ,działania produkcyjnego (wytwory użyteczne)

  bezpośredniego oddziaływania wychowawczego (rozmowa, ocena)

  oddziaływania pośredniego( przykład).

   

  Ø Metody pracy wg S Strzyżewskiego:

  –Podające: naśladowcza;

  –Ekspresyjne: zabawowo-naśladowcza, zabawowo-klasyczna

  –Samodzielnych doświadczeń opartej na inicjatywie własnej dziecka

  –Zadań stawianych dziecku przez nauczyciela

  –Ćwiczeń, polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności

  –Odtwarzania (podczas nauki wiersz, piosenki, tańca)

  –Słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki)

  –Żywego słowa (środki artystyczne rozwijające wrażliwość artystyczną  i estetyczną)

   

  Ø Metoda Integracji Sensorycznej (SI)

  Jest metodą terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Została opracowana przez psycholog Jean Ayers i zaadoptowana jako technika wspomagająca          w rewalidacji dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. SI jest metodą opartą na wszechstronnej aktywności ruchowej dziecka w aranżowanych przez terapeutę sytuacjach.              W procesie tym, mózg otrzymane ze wszystkich zmysłów informacje segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska. Badania wykazały, iż dzieci, które podlegały terapii integracji sensorycznej w okresie przedszkolnym nie miały specjalnych problemów w szkole.

   

  Ø Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

  To improwizacja ruchowa bez pokazania wzorca ruchu przez nauczyciela. Ważną rolę odgrywa tu inwencja twórcza ćwiczących, ich pomysłowość, fantazja doświadczenie ruchowe.        W metodzie tej posługuje się różnymi formami ruchu, takimi jak: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, gimnastyka wykorzystująca ruch naturalny, pantomima, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, opowieść ruchowa, itp.

  Metoda ruchowa ekspresji twórczej daje możliwość rozwijania się w zakresie między innymi: wyczucia własnego ciała, wyczucia przestrzeni, wyczucia ciężaru ciała, doskonaleniu płynności ruchu, w zakresie kształtowania umiejętności współdziałania z partnerem lub grupą.

   

  Ø Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

  Pani Edyta Gruszczyk Kolczyńska i Ewa Zielińska na podstawie długich obserwacji stworzyły program wspomagania rozwoju umysłowego łącząc go w jeden proces:

  •  intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,

  • kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,

  • rozwijanie umiejętności matematycznych dokonywanych w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

   

  Ø Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

     Ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń,   w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Czuje się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia.

   

   

  Ø Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

        Metoda ta ma na celu rozwijanie funkcji językowych i funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej.

        Metoda dobrego startu wszechstronnie oddziałuje na rozwój psychomotoryczny dziecka  i ułatwia naukę czytania i pisania. Może być wykorzystywana w pracy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się w celu stymulowania rozwoju, jak i z dziećmi o zaburzonym rozwoju w celu rehabilitacji zaburzeń. Metoda spełnia również rolę profilaktyczną. Zapobiega występowaniu dysleksji rozwojowych, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, a tym samym niepowodzeniom szkolnym.

   

  Ø Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

  Polega na wykonywaniu zestawów ćwiczeń pomagających między innymi dzieciom mającym trudności z czytaniem, pisaniem, z zapamiętywaniem, a także   z nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem, wspiera układ odpornościowy.

  Metoda ta pobudza do rozwoju zablokowane wcześniej wskutek stresu, chorób lub błędów wychowawczych możliwości fizyczne intelektualne i psychiczne.

   

  Ø Metoda Knillów

  To programy aktywności opracowane przez Mariannę i Christophera Knilla. Stanowią ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa. Programy mogą być stosowane przez każdą osobę, która ma regularny kontakt  z dzieckiem. Podstawą jest to, że dziecku jest dane inne niż do tej pory zaplanowane i systematyczne, doświadczenie ruchów takich jak: naciskanie  i kulanie przedmiotów, obracanie ich, pocieranie ich, przekładanie różnych rzeczy z ręki do ręki itp.

  Dziecko musi być świadome wykorzystywania swoich rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego swojego ciała podczas używania ich w tak prostych czynnościach jak jedzenie i ubieranie oraz podczas zabawy i w komunikacji  z innymi.

   

   

  Ø Formy pracy z dziećmi jakie  stosujemy w przedszkolu :

   

  •   praca indywidualna – dziecko samodzielne wykonuje czynność;

   

  •   praca zbiorowa - wszystkie dzieci pracują wspólnie;

   

  •   praca zespołowa -  dzieci pracują w stałych zespołach;

   

  •   praca grupowa -  dzieci pracują w jednorazowych grupach.